fbpx

Laenutustingimused

 

1. MÕISTED
1.1. Rendileandja – LaenuLelu OÜ
.
1.2.
Laenutaja – isik, kellega LaenuLelu OÜ on sõlminud lepingu.
1.3. Pool –
LaenuLelu OÜ või laenutaja.
1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud
mänguasja (edaspidi eseme) laenutusleping.
1.5. Ese – Lepingu alusel
laenutatav mänguasi või muu lepingus nimetatud vara.

 

2. LAENUTAJA KINNITUSED

2.1. Lepingu sõlmimisega annab laenutaja LaenuLelu OÜ-le alljärgnevad kinnitused:

2.2. Laenutajal on kõik õigused eseme osas lepingu sõlmimiseks ning ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks laenutaja poolt lepingust tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;

2.3. Laenutaja on tutvunud ning LaenuLelu OÜ on laenutajat piisavalt informeeritud alljärgnevast: laenutatavate esemete omadused, laenutuse hind, eseme tehniline seisukord ja kasutamist puudutavad juhendid ja ohutusnõuded. Laenutaja on saanud LaenuLelu OÜ-lt vastused kõigile esemete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;

2.4. Laenutaja nõustub, et  LaenuLelu OÜ-l õigus töödelda lepingu sõlmimise ja täitmise käigus teatavaks saanud laenutaja isikuandmeid, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, isikut tõendava dokumendi koopia;

2.5 Laenutaja nõustub, et LaenuLelu OÜ-l on õigus punktis 2.4 nimetatud isikuandmeid, sealhulgas lepingulise kohustuse mittetäitmise ja võlgnevuse suuruse kohta edastada kolmandatele isikutele (sealhulgas inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood), võlgnevuse sissenõudmise, renditud eseme tagastamise ning laenutajaga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.

 

3. LAENUTUSLEPINGU TÄHTAEG. ESEME ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE

3.1. Leping loetakse sõlmituks poolte vahel sellest hetkest, kui on allkirjastatud leping.

3.2. Laenutussuhe algab eseme laenutajale üleandmise hetkest ning lõppeb eseme tagastamisel kokkulepitud kohta.

3.3. Laenutusperioodi pikkust arvestatakse päevades ja minimaalne laenutuspäevade arv on 30 (ja maksimaalne 360 päeva), juhul kui pole muud kokkulepet. Esimeseks laenutuspäevaks on päev, mil see antakse üle laenutajale. Laenutusperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on eseme nõuetekohane tagastamise päev.

4. LAENUTUSTASU JA RAHALISED KOHUSTUSED.
4.1.
LaenuLelu OÜ annab lepinguga kokkulepitud eseme rendile laenutajale üleandmise ajahetkel kehtiva päevatasu alusel.
4.2.
Laenutustasu kuulub tasumisele LaenuLelu OÜ ettemaksuarve alusel.
4.3.
Laenutustasu makstakse laenutusarvete alusel fikseeritud viisil ning tähtajaks. Laenutustasu ja muud lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse laenutaja poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud LaenuLelu OÜ arvelduskontole.
4.4.
Tagastamistähtajaks mitte tagastatud eseme eest maksab Laenutaja viivist 1 euro päevas, iga viivitatud päeva eest.

4.5. Eseme kaotamise või rikkumise korral hüvitab laenutaja LaenuLelu OÜ-le eseme maksumuse ostuhinna väärtuses. Rikkumise ulatuse määrab ja kinnitab LaenuLelu OÜ.

 

5. POOLTE KOHUSTUSED

5.1. Laenutaja on kohustatud:

5.2. kasutama laenutatud eset heaperemehelikult ning üksnes vastavalt eseme kasutusotstarbele;

5.3. on kohustatud järgima eseme kasutamisel kõiki kasutuseeskirju;

5.4. teatama LaenuLelu OÜ-le koheselt eseme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest, samuti eseme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks;

5.5. tagama omal kulul seme tavapärase korrashoiu, kõrvaldama vajadusel puudused, mida saab kõrvaldada Eseme hariliku hooldamise ja puhastamisega;

5.6 tasuma õigeaegselt eseme kasutamise eest kokkulepitud laenutustasu vastavalt kuutasule;

5.7. tagastama laenutusperioodi lõppedes eseme LaenuLelu OÜ-le.

5.8. LaenuLelu OÜ on kohustatud:

5.9. tagama eseme üleandmise laenutajale, kokkulepitud ajal ja kohas ning eseme vastavuse lepingus kokkulepitud tingimustel, juhul kui pole kokkulepitud teisiti;

5.10. Kui laenutaja on tekitanud esemele remontimisvajadust, mis on tingitud eseme mittenõuetekohasest kasutamisest laenutaja poolt, on LaenuLelu OÜ-l õigus nõuda laenutajalt remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.

 

6. VASTUTUS:

6.1. Pooled vastutavad lepingu rikkumisega teisele poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis, kui lepingust ning selle lisadest ei tulene teisiti.

6.2. Laenutaja vastutab laenutusperioodi aja jooksul esemete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, välja arvatud eseme normaalne kasutamisest tingitud kulumine.

6.3. Esemete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse see LaenuLelu OÜ kahjumiks ning selle peab korvama laenutaja LaenuLelu OÜ-le ostuhinna väärtuses.

6.4. LaenuLelu OÜ ei vastuta laenutaja poolt esemete kasutamise käigus laenutajale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

 

7. LEPINGU LÕPPEMINE

7.1. Leping lõppeb eseme tagastamisel, samuti ülesütlemisel lepingu dokumentides, sealhulgas käesolevates üldtingimustes fikseeritud alustel.

7.2. LaenuLelu OÜ-l on õigus leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest laenutajale kirjalikus vormis kuni 1 (üks) kalendripäeva ette, juhul kui laenutaja tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb eseme seisund või tekib oht eseme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks.

7.3. Laenutaja rikub mistahes muud temale lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist (kuni 1 kuu) jooksul vaatamata LaenuLelu OÜ-le sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.

7.4. Laenutajal on õigus leping korraliselt üles öelda eseme tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.

 

8. MUUD KOKKULEPPED

8.1. Lepingu täitmisest tulenevad poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kokkulepet kuidagi ei saavutata, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtusl.